Betekenis van het Sacrament van Mirakel van Herkenrode?

De bloedende hostie van Herkenrode, zoals elk eucharistisch wonder, mag niet los gezien worden van wat de eucharistie voor katholieken betekent. Want katholieken geloven dat brood en wijn tijdens de eucharistie Christus’ vlees en bloed worden. Dit geloof van de eerste christenen in de werkelijke aanwezigheid van Christus (de realis praesentia) werd in 1215 door het concilie van Lateranen een dogma, een geloofspunt genoemd.

Het bloeden van de hostie is ten eerste uitdrukking van het geloof dat in de hostie Christus werkelijk aanwezig is. Zonder dit geloof verliest de bloedende hostie al zijn betekenis. Meer nog, al wordt de bloedende de hostie “het sacrament van mirakel” genoemd, het grootste “mirakel” is de eucharistie, waarin Christus zichzelf aan de handen van mensen toevertrouwt en zich geeft.

Ten tweede verwijst het bloeden van de hostie naar Christus die zijn bloed vergoten heeft voor heel de mensheid. Hierdoor is het een teken van Zijn liefde voor de mensen zoals dit zichtbaar geworden is op het kruis en dat we in elke eucharistie gedenken. In het evangelie van Johannes zegt Jezus hierover: “ Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden” Joh 15, 13.

En tenslotte is de bloedende hostie ook een bevestiging voor de gelovigen. Het eucharistisch mirakel is een bijzondere genade die God schenkt aan de gelovigen om hun geloof dieper te wortelen.

 

Wat is een Sacramentsbroederschap?

Vanaf 16de eeuw wordt overal in de Katholieke Kerk de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie sterk benadrukt. In alle parochies worden verenigingen opgericht om bij die devotie te helpen: voor aanbiddingsuren, sacramentsprocessies, sacramentslof, etc.

Zeker ook in het prinsbisdom Luik, waar heel het jaar door aanbidding werd georganiseerd. Er werd een schema opgesteld waarin doorheen het jaar iedere parochie zijn beurt had.

In Hasselt werd in 1713 een sacramentsbroederschap opgericht, die na de overbrenging van het Sacrament van Mirakel naar de St Quintinuskathedraal in 1804 ook meehielp om het Viverselse mirakel te vieren. Vandaag heeft de broederschap haar aanbiddingsuur op de eerste donderdag van de maand om 15 uur in de Kathedraal.

 
   

Sacramentsfeesten?

Vanaf de overbrenging van het Sacrament van Mirakel naar de Kathedraal in 1804, werden er iedere 25 jaar grote feesten gehouden om die overbrenging te herdenken. De feesten moesten niet onderdoen voor de Virga Jesse-feesten, met een eigen straatversiering in de rotten, en een grootste processie.

In 1904 werd het eerste nederlandstalige Eucharistische congres gehouden. Aan de processie, waaraan enkele duizenden mensen deelnamen, nam ook het H Paterke van Hasselt deel. Drie dagen lang bezochten tienduizenden mensen toen een prachtig versierd Hasselt. 

 

 

Wat is de Eucharistie?

 

De Eucharistie is geen uitvinding van mensen. Maar Jezus Christus heeft dit aan zijn leerlingen gegeven op de avond voor Hij stierf aan het Kruis toen Hij het Laatste Avondmaal vierde. Zo wilde Hij door de eeuwen heen zijn offer op het Kruis, dat nieuw leven brengt voor heel de mensheid, laten voortduren en om op een bijzondere manier bij de mensen te zijn. Katholieken vieren Eucharistie omdat Jezus zelf dit gevraagd heeft. Op het Laatste Avondmaal droeg Hij immers zijn leerlingen op dit te blijven doen om hem te blijven “gedenken” zodat Hij in het breken van het brood werkelijk bij hen zou zijn. Al op het Laatste Avondmaal zei hij dat het brood zijn lichaam was en de wijn zijn bloed.

Het is de diepe overtuiging van Katholieken dat God zich met de schepping inlaat. Hij is geen verre en afstandelijke God die zich niets aantrekt van het lot van mensen. Daarom is Zijn Zoon mens geworden. Maar ook nu nog wil Hij bij ons zijn in Zijn Zoon Jezus Christus, door de Eucharistie.

Al is het de priester die voorgaat in de Eucharistie toch geloven Katholieken dat in de Eucharistie het Christus is die hen toespreekt in het levende woord van Zijn Evangelie en dat Hij het brood breekt en de wijn vergiet en zo Zijn leven voor ons blijft geven. Dit alles gebeurt in de kracht van de heilige Geest die brood en wijn omvormt tot Lichaam en Bloed van de Heer.

Door het eten van de hostie, het Lichaam van Christus, wordt men persoonlijk verenigd met Jezus Christus zelf.

 

Wat is de Eucharistische aanbidding?

De Eucharistische aanbidding is nauw verbonden met de viering van de Eucharistie. Alle wijn die in de Eucharistie gebruikt wordt, wordt tijdens de Mis ook genuttigd. Anders is het met het brood. Wat van het brood overblijft wordt bewaard op een ereplaats in het Tabernakel. Want de aanwezigheid van Jezus Christus onder de gedaante van het brood eindigt niet wanneer de Eucharistie gedaan is, maar deze blijft.

In de Eucharistische aanbidding wordt dit brood getoond. Katholieken aanbidden dit brood omdat het het lichaam van Jezus Christus is. De Eucharistische aanbidding is dus een bijzondere manier van bidden die begrepen moet worden vanuit de Eucharistie.

In de Eucharistische aanbidding ontmoet men Jezus Christus, bidt men tot Hem en brengt men hem hulde.

 

E.H. Jan Philippe